სტატიის გაზიარება
 1. რა არის წარმოშობის სერტფიკატი და მისი დებულებები 
 2. წარმოშობის დეკლარირება
 3. წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის კრიტერიუმები

 

წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის კრიტერიუმები

შემდეგი სტანდარტები გამოიყენება საქონლის წარმოშობის ქვეყნის იდენტიფიცირებისთვის ექსპორტის (რეექსპორტის) დროს:

 • ცალკეულ ქვეყანაში მთლიანად დამზადებული პროდუქციის სტანდარტი;
 • საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (SES ESN) სასაქონლო პოზიციის პირველი ოთხნიშნა დონე, როგორც ცვლილების საზომი;
 • Adval Share კრიტერიუმები;
 • საწარმოო და ტექნოლოგიური მოთხოვნები კრიტერიუმად.

რა არის წარმოშობის სერტიფიკატი და მისი დებულებები

 

საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრა აუცილებელი პროცესია, ვინაიდან ამ დროს ხდება სხვადასხვა ეკონომიკური ღონიძიებების გატარება ქვეყნიდანს საქონლის შემოტანის ან გატანის მიზნით.

საქონლის წარმოშობის დასადასტურებლად საგადასახადო ორგანოს წარედგინება საქონლის წარმოშობის სერთიფიკატი ან ხორცილდება საქონლის წარმოშობის დეკლარირება. 

დეკლარირება კი ხორციელდება საქონლის თანმხლები დოკუმენტების და საქონელთან დაკავშირებული სხვადასხვა დოკუმენტების საგადასახადო ორანოსთვის წარდგენით. 

 

შესაძლებელია, რომ საქონლის წარმოშობა იყოს პრეფერენციული, იგივე შეღავათიანი და არაპრეფენციული, იგივე შეღავათის გარეშე. აქედან გამომდინარე შეიძლება წარმოშობის სერტიფიკატი იყოს ან პრეფერენციული ან არაპრეფერენციული, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის შესახებ გადაწყვეტილების წარდგენა შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ არაპრეფერენციული მიზნებისთვის. 

 

საქონლის წარმოშობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი არის ექსპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც უდავოდ განსაზღვრავს ნივთების წარმოშობის ქვეყანას.

 

თუ საგადასახადო ორგანო ეჭვქვეშ აყენებს საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატების ნამდვილობას ან მასში შემავალი ინფორმაციის სიზუსტეს, მას შეუძლია მიმართოს ორგანიზაციას, რომელმაც გასცა სერტიფიკატები ან ქვეყნის სხვა კვალიფიციურ სააგენტოს, რომელმაც გასცა სერთიფიკატები. მეტი ინფორმაცია ან დაზუსტება.

 

თუ კანონით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონლის წარმოშობის ქვეყანა მოწმდება ექსპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული წარმოშობის სერტიფიკატით და ექსპორტის დროს საქართველოს მიერ გაცემული წარმოშობის სერტიფიკატით.

როდესაც საქონელი შემოდის საქართველოს ეკონომიკურ გარემოში რეექსპორტისთვის, საქონლის წარმოშობის ქვეყანა განსაზღვრავს ექსპორტიორი ქვეყნის მიერ გაცემული წარმოშობის სერტიფიკატის ღირებულებას, ხოლო საქართველოდან საქონლის ექსპორტის დროს - წარმოშობის სერტიფიკატის ღირებულებას. ექსპორტიორი ქვეყნის მიერ გაცემული განისაზღვრება წარმოშობის რეგიონის კრიტერიუმებით.

 

საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიის ადმინისტრაციიდან საქონლის ექსპორტის დროს წარმოშობის სერტიფიკატს გასცემს განვითარების სამინისტროს უფლებამოსილი ორგანოები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დადგენილი პროცესის მიხედვით, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტი „სამტრესტი“ – გასცემს ყურძნის ექსპორტის წარმოშობის სერტიფიკატს. პროდუქტები.

 

არსებობს ოთხი სხვადასხვა სახის ნივთების წარმოშობის სერთიფიკატი:

 • დანართი No2 საქონლის არაპრეფერენციული (არაპრეფერენციული) წარმოშობის სერტიფიკატი;
 • ფორმა „ა“ (დანართი No3), საქონლის შეღავათიანი წარმოშობის სერტიფიკატი;
 • CT-1 სასურველი წარმოშობის სერტიფიკატი
 • ევრო.1 შეღავათიანი წარმოშობის სერტიფიკატისთვის.

წარმოშობის დეკლარირება

თუ პროდუქციის საქართველოს ეკონომიკურ ზონაში შემოტანისას ან საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან ექსპორტის დროს არ არის გათვალისწინებული წარმოშობის სერტიფიკატი, ცხადდება პროდუქციის წარმოშობა.

 

ნივთებს წარმოშობის დეკლარაციის მიზნით თან უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • პროდუქციის ნასყიდობის ხელშეკრულება;
 • ანგარიშსწორების დოკუმენტაცია, მათ შორის შესაფუთი ფურცლები, ანგარიშ-ფაქტურები და პროფორმა;
 • სერთიფიკატები, მათ შორის შესაბამისობის, საქონლის გადაადგილების (EUR.1), ვეტერინარული დახმარებისა და ფიტოსერტიფიკაციის შესახებ.

საქონლის თანმხლები დოკუმენტების გარდა, პირს შეუძლია წარმოადგინოს საქონლის წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტები: საქონლის მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ გაცემული დოკუმენტები საქონელთან დაკავშირებით, ექსპორტიორის სასაქონლო დეკლარაცია. და/ან სატრანზიტო ქვეყანა, ექსპორტიორის წერილობითი განცხადება (დეკლარაცია) ან სხვა დოკუმენტები, რომლებიც შეიცავს ინფორმაციას წარმოშობის ქვეყნის შესახებ და მიწოდებულია ფოსტით, ფაქსით ან ელექტრონული ფოსტით.

 

თუ წარმოდგენილი დოკუმენტები ადეკვატურად არ აღწერს ნივთების წარმოშობის ერს, დეკლარანტი უნდა დაეყრდნოს ინფორმაციას, რომელიც დაუყოვნებლივ მიმაგრებულია საქონელზე, როგორიცაა ეტიკეტები, მარკირება, ეტიკეტები და ა.შ. (შტრიხკოდები არის გამონაკლისი).

 

შეჯამება 

ყოველი საბაჟო პროცედურა და მისი თანმხლები პროცესები, აუცილებლად უნდა გვქონდეს გააზრებული და თითოეული დებულება თუ კანონი, რასაც საბაჟო კანონმდებლობა ითვალისწინებს, გაანალიზებული. (კითხვებისთვის დაუკავირდით ჩვენს საბაჟო ბროკერს)

თუ გსურთ საბაჟო პროცედურებს ხარისხიანად და უპრობლემოდ განხორციელება, აუცილებლად დაუკავშირდით GeorgiaCB-ის პროფესიონალთა ჯგუფს და გაიარეთ კონსულტაცია. დაგვიკავშირდით ნომერზე -  +995-599-007-685  ან მოგვწერეთ იმეილზე - info@georgiacb.com 

 

 

დაგვიკავშირდით