სტატიის გაზიარება

ეკონომიკური კავშირების გაუმჯობესება სავაჭრო პარტნიორებთან საქართველოსთვის აუცილებელია, რადგან ეს საქართველოს ხელს შეუწყობს შეუერთდეს მსოფლიო ეკონომიკის ფორუმს. 

 

შეღავათიანი და თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმების, აგრეთვე ორმხრივი, რეგიონული და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების განვითარება ხელს შეუწყობს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის განხორციელების მხარდაჭერას ევროკავშირთან და სხვა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებებთან, რაც მიზნად ისახავს დაეხმაროს ტექნიკური სავაჭრო ბარიერების შემცირებას და ქართული საქონლისა და სერვისების შესაბამისობაში მოყვანას გლობალურ და ევროპულ პრაქტიკასთან.

 

საქართველოს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის გასაუმჯობესებლად და ექსპორტის წახალისების მიზნით, ტარდება ქვეყნის საერთაშორისო სავაჭრო საქმიანობისა და სავაჭრო პარტნიორებთან ეკონომიკური კავშირების ხშირი ანალიზი.

 

სახელმწიფო სუბიექტებს შორის კოორდინაცია DCFTA-ს განხორციელების პროცესში და თანამშრომლობა ევროკავშირის შესაბამის სტრუქტურებთან.

 

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა პასუხისმგებლობა

არსებობს რამდენიმე პასუხისმგებლობა, რომელიც მონაწილეებმა უნდა გაითვალისწინონ:

 1. ქვეყნის სავაჭრო პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობა;
 2. მთავრობას შორის სავაჭრო ხელშეკრულებების პროექტების შექმნა, მოლაპარაკებების დაწყება, მათი კოორდინაცია და მათი შესრულების თვალყურის დევნება;
 3. მუშაობა საქართველოში ვაჭრობისა და განვითარების პრობლემების გადასაჭრელად;
 4. ქვეყნისთვის საგარეო სავაჭრო ბალანსის ანალიზისა და რეკომენდაციების მომზადება;
 5. WTO-ს (მსოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაციის) პასუხისმგებლობების განხორციელების ანალიზი, ვმო-სთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობა და შეტყობინების პროცესების წარმართვა;
 6. ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხებზე მუშაობა და მის დაქვემდებარებაში მყოფი ევროკავშირის სააგენტოებთან თანამშრომლობა;
 7. მონაწილეობა მიიღონ ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის პროცესში;
 8. სახელმწიფო უწყებებს შორის კოორდინაცია და ევროკავშირის შესაბამის ორგანოებთან თანამშრომლობა ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების (DCFTA) განხორციელების კუთხით.

საქართველოს საგარეო სავაჭრო პოლიტიკა

საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი საერთაშორისო ვაჭრობისადმი ლიბერალური მიდგომაა.

 

როგორც ტექნიკური რეგლამენტის, ისე სატარიფო პოლიტიკის კუთხით, საქართველოს მთავრობამ გაატარა რეფორმები, შედეგად, საქართველო დღეს ამაყობს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ღია საგარეო სავაჭრო პოლიტიკით, რომელიც გულისხმობს გამარტივებულ საბაჟო პროცედურებს და საგარეო ვაჭრობის რეჟიმებს, იმპორტის დაბალ გადასახადებს და მცირე არასატარიფო რეგულაციას.

 

იმპორტის სატარიფო პოლიტიკა

 

მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ღია და კონკურენტუნარიანი სავაჭრო სისტემა საქართველოშია. 2006 წლის 1 სექტემბრიდან იმპორტის ტარიფები 16 -დან 3-მდე (0%, 5% და 12%) შემცირდა საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად. პროდუქციის დაახლოებით 85%-ს იმპორტის ტარიფი აღარ აქვს. გარდა ამისა, არ არსებობს სეზონური ტარიფები. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი XXVIII მუხლი არეგულირებს იმპორტის ტარიფების ცვლილებებს.

 

ექსპორტის სატარიფო პოლიტიკა

საქართველოდან ექსპორტი და რეექსპორტი გათავისუფლებულია საბაჟო გადასახადისგან, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. საქართველოს მიერ 1997 წლის 1 სექტემბერს დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ) დანიშნულების ქვეყნის კონცეფციის განხორციელების გამო, საქართველოდან ექსპორტი გათავისუფლებულია დღგ-ს გადახდისგან.

 

დამატებულია გადასახადები

დამატებული ღირებულების გადასახადისა და აქციზის განაკვეთები შიდა და იმპორტირებულ საქონელზე თანაბარია, როგორც აღნიშნულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსში.

 

ნებართვები და ლიცენზიები

ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, კანონი არ ითვალისწინებს არასატარიფო შეზღუდვებს საერთაშორისო ვაჭრობაზე (ლიცენზიები, კვოტები, აკრძალვები და სხვა), გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს შეზღუდვები არ არის მოთხოვნილი ჯანმრთელობის დაცვის, უსაფრთხოების ან გარემოს დაცვის მიზნით. კონკრეტულად,გაიცემა შემდეგი ლიცენზიები და ნებართვები:

 1. ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული კონტროლის საქონლის იმპორტის ნებართვა (სურსათის უვნებლობის ეროვნული სააგენტო, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო);
 2. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ლიცენზია, რომელიც იძლევა ელექტრონული სათვალთვალო აღჭურვილობის ექსპორტსა და იმპორტს;
 3. შეზღუდული მიმოქცევის მქონე საქონლის იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ნებართვა;
 4. ენერგეტიკის სამინისტროს ნებართვა ბირთვული და რადიოაქტიური ობიექტების, ბირთვული მასალების, რადიოაქტიური ნივთიერებების, რადიოაქტიური ნარჩენების და სასარგებლო წიაღისეულის (წიაღის) იმპორტის, ექსპორტის ან ტრანზიტის შესახებ;
 5. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ნებართვა იარაღისა და საბრძოლო მასალის იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტისა და ტრანზიტის შესახებ;
 6. ორმაგი დანიშნულებით ნივთების ტრანზიტის, იმპორტის, ექსპორტის ან რეექსპორტის ნებართვა (სსიპ „შემოსავლების სამსახური“);
 7. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ნებართვა სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტებისა და ფარმაცევტული საშუალებების იმპორტის ან ექსპორტის შესახებ;
 8. არაიოდირებული მარილის იმპორტის ნებართვას გასცემს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ხოლო CITES დანართებში ჩამოთვლილი სახეობების ზღვიდან იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტისა და შემოტანის ნებართვას, აგრეთვე მათ ნაწილებსა და წარმოებულებს გასცემს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო.
 9. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ კულტურული ღირებულების მქონე ნივთების სია შეადგინა, რომელთა ექსპორტი აკრძალულია.

წარმოშობის დოკუმენტები

 1. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბერს გამოცემული No420 დადგენილების წესი არეგულირებს საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან საქონლის ექსპორტს და წარმოშობის სერტიფიკატების გაცემას.
 2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ "შემოსავლების სამსახური" საქართველოს ჟტერიტორიიდან ექსპორტის დროს გასცემს პრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიკატს EUR.1, რომელიც ადასტურებს საქართველოს წარმომავლობას თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში და ღვინის ქარხნებში.

დაგვიკავშირდით