Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 

ბოლო განახლება: 2024 წლის 13 მარტი

 

მუშავდება ინფორმაციული უსაფრთხოების შესაძლო ინციდენტების იდენტიფიცირებისთვის, რომლებიც აუცილებელია ვებსაიტის ლეგიტიმური ინტერესების დასაკმაყოფილებლად - მათ შორის ვებსაიტის ელექტრონული სისტემების მთლიანობის უზრუნველსაყოფად და ოპერაციების უწყვეტობის შენარჩუნებას.

მონაცემთა გამჟღავნება მესამე პირებისთვის

ვებგვერდის მიერ შეგროვებული პერსონალური მონაცემები კონფიდენციალურია. ვებგვერდი არ გადასცემს მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

მონაცემთა დამუშავება უფლებამოსილი პირის მიერ

მონაცემები მუშავდება მხოლოდ ვებგვერდით განსაზღვრული მიზნებისთვის, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესებისა და აკრძალვების გათვალისწინებით. საიტი ამუშავებს მონაცემებს დამოუკიდებლად და ამჟამად არ იყენებს ამ პროცესში სხვა უფლებამოსილი (მესამე) პირების მომსახურებებს. თუმცა, საჭიროების შემთხვევაში, ვებსაიტზე მომსახურების მიწოდების პროცესში, მონაცემების შემცველი ინფორმაცია შეიძლება გამჟღავნდეს სერვისის მიერ უფლებამოსილი პირ(ებ)ისთვის ან/და მინიჭებული წვდომა (მაგალითად, ვებსაიტის ტექნიკური განახლების ნაწილი) . ასეთ შემთხვევაში, მონაცემთა გამჟღავნება/წვდომა მიენიჭება მხოლოდ ვებსაიტსა და შესაბამის უფლებამოსილ პირს შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე, რომელიც განსაზღვრავს უფლებამოსილი პირის ვალდებულებას, დაამუშავოს მონაცემები მხოლოდ ვებსაიტის მიერ განსაზღვრული მიზნებისთვის და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ წესებთან და აკრძალვებთან გათვალისწინება.

მონაცემთა შენახვა და უსაფრთხოება

პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა დარღვევით პერსონალური მონაცემების სავარაუდო დამუშავების ფაქტის შესახებ განცხადების მიღების პროცესში, ვებგვერდის მიერ მომხმარებლის შესახებ შეგროვებული მონაცემები ინახება 3 წლის ვადით ან: იმ პერიოდისთვის, რომელიც აუცილებელია შესაბამისი საქმიანობით ან მომსახურებით; კანონით განსაზღვრული ვადით; ფანჯრის ბოლომდე, რომლის დროსაც შეიძლება განვითარდეს სამართლებრივი საკითხი ან დაიწყოს გამოძიება მომსახურებასთან დაკავშირებით.

 

მონაცემთა უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია ვებგვერდის ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის შესაბამისად. ვებ-გვერდზე მონაცემთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მიღებულია შესაბამისი ორგანიზაციული და ტექნიკური ღონისძიებები (მაგალითად, მიმდინარეობს აცილების ტესტირება, მონაცემთა წვდომის დონეები განისაზღვრება შესაბამისი სამუშაო ფუნქციების გათვალისწინებით, ფსევდონიმიზაცია და პერსონალური მონაცემების დაშიფვრა).

ვებსაიტმა შეიძლება გადასცეს თქვენი ინფორმაცია ასოცირებულ მხარეებს, როგორიცაა პარტნიორები და აგენტები. აღნიშნული მხარეები ასევე ვალდებულნი არიან დაიცვან მომხმარებლის მონაცემების კონფიდენციალობა.

კომპანიას შეუძლია გადასცეს ინფორმაცია სახელმწიფო ორგანოებს ან ნებისმიერ სხვა პირს, რომელიც მოქმედებს მოქმედი კანონმდებლობის, რეგულაციების, სასამართლო გადაწყვეტილებების, ოფიციალური მოთხოვნებისა და მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე მიზნების შესაბამისად.

პერსონალური მონაცემების გადაცემა შესაძლებელია კომპანიის რეორგანიზაციის ან გაერთიანების შემთხვევაშიც.

ვებგვერდი არ არის პასუხისმგებელი რაიმე სახის ზიანს, რომელიც მოხდა მომხმარებლის მფლობელობაში არსებულ მოწყობილობაზე (მომსახურებისთვის გამოყენებული მოწყობილობა) არასანქცირებული წვდომის გამო და რამაც გამოიწვია მონაცემების დაკარგვა ან მოპარვა.

კომპანია არ არის პასუხისმგებელი უსაფრთხოების დარღვევებზე, რომლებიც სცილდება ვებგვერდის კონტროლს. მაგალითად, პერსონალურ კომპიუტერში ჰაკერების შეღწევა, კომპიუტერის მონაცემებზე ან შესანახ მოწყობილობაზე უნებართვო წვდომა, მოწყობილობის გაუმართაობა ან გაუმართაობა და ა.შ.

მომხმარებლის უფლებები

მომხმარებელს უფლება აქვს:

მოითხოვოს ინფორმაცია მონაცემთა დამუშავების შესახებ - მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს შემდეგი ინფორმაცია: რა მონაცემები მუშავდება მის შესახებ; მონაცემთა დამუშავების მიზანი; მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი; რა გზით მოხდა მონაცემების შეგროვება; ვისზეც გაცემულია მის შესახებ მონაცემები, მონაცემთა გაცემის საფუძველი და მიზანი (ამ უკანასკნელი ინფორმაციის მიწოდება სავალდებულო არ არის, თუ მონაცემები კანონის მიხედვით საჯაროა).

ამავდროულად, მომხმარებელს უფლება აქვს გაეცნოს მის შესახებ პერსონალურ მონაცემებს ვებსაიტზე და მიიღოს მათი ასლები უფასოდ, გარდა იმ მონაცემებისა, რომელთა გაცემისათვის საფასურია განსაზღვრული საქართველოს კანონმდებლობით. საქართველო;

მოითხოვეთ მონაცემების შესწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება - მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს არსებული მონაცემების შესწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არასრული, არაზუსტია, არ არის განახლებული, ან მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ;

თანხმობაზე უარი - მომხმარებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს ახსნა-განმარტების გარეშე უარი თქვას მის თანხმობაზე და მოითხოვოს მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტა ან/და დამუშავებული მონაცემების განადგურება (თუ არ არსებობს მონაცემთა დამუშავების სხვა საფუძველი);

გასაჩივრების უფლება – თუ მომხმარებელი თვლის, რომ ვებგვერდის მიერ მონაცემთა დამუშავება არ შეესაბამება „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ წესებს, შეუძლია მიმართოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით. აღმაშენებლის ხეივანი № 64).

მომხმარებლის უფლებების შეზღუდვა

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, მომხმარებლის ზემოაღნიშნული უფლებები შეიძლება შეიზღუდოს, თუ მათ განხორციელებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას:

სახელმწიფო უსაფრთხოების ან თავდაცვის ინტერესები;

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესები;

დანაშაულის გამოვლენა, გამოძიება და პრევენცია;

ქვეყნის მნიშვნელოვანი ფინანსური ან ეკონომიკური (მათ შორის, ფულადი, საბიუჯეტო და საგადასახადო) ინტერესები; მონაცემთა სუბიექტის (მომხმარებლის) და სხვათა უფლებები და თავისუფლებები.

შესაბამისი შეზღუდვები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ მოცულობით, რაც აუცილებელია შეზღუდვის მიზნის მისაღწევად.

ზემოაღნიშნული საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში, ვებგვერდის გადაწყვეტილება ეცნობება მომხმარებელს ისე, რომ ზიანი არ მიაყენოს შეზღუდვის მიზანს.

ვებგვერდის მეშვეობით მოწოდებული პერსონალური მონაცემების წასაშლელად, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტა: info@georgiacb.ge.