საქონლის განბაჟება და საქონელი საქართველოში. პროცედურები, ხარჯები და ფასები

Საბაჟო მოსაკრებლები

  1. გადასახადებისა და მოსაკრებლების გადახდა ხდება საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების საბაჟო კონტროლიდან გაქცევის შემთხვევაში და კანონით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში.
  2. გადასახადები შემდეგია:
  3. საბაჟო;
  4. დამატებული ღირებულება;
  5. აქციზი.
  6.  საბაჟო მოსაკრებლები შემდეგია:
  7.  განბაჟებისთვის;
  8. გასცემს ლიცენზიებს

გადასახადი საბაჟოზე

 

თუ საქონელი გათავისუფლებულია საბაჟო კონტროლისგან, ხოლო კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, საქონელი ექვემდებარება საბაჟო გადასახადს, დღგ-ს და გაყიდვის გადასახადს საქართველოს საგადასახადო და საბაჟო კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

Საბაჟო მოსაკრებლები

 

საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების (მათ შორის, საქონლის სახით გადაზიდული სატრანსპორტო საშუალებების) მოხსნისას, ან კანონით დადგენილ სხვა შემთხვევებში, ან საერთაშორისო ფოსტის განბაჟებაზე რეგისტრაციისას, პირი ვალდებულია გადაიხადოს კანონით დადგენილი წესით და ოდენობით და გადაიხადოს ქ. გონივრული გადასახადი.

საბაჟო გადახდა და სავალდებულო გადახდა

 

საბაჟო გადასახდელების გადახდა ხდება კანონის შესაბამისად საქონლის განბაჟებამდე. გარდა ამისა, გადამხდელის მიერ განბაჟებამდე გადახდილი თანხები ჩაირიცხება ოჯახის შემოსავლების შესაბამის ანგარიშზე მხოლოდ საქონლის დეკლარაციისა და გაფორმების შემდეგ. თუ საბაჟო გადამხდელი დადგენილ ვადაში არ გადაიხდის დადგენილ საბაჟო გადასახდელს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტი და მისი შესაბამისი საბაჟო ორგანოები დებულებების შესაბამისად იღებენ ზომებს ამ ვალდებულების შესრულების უზრუნველსაყოფად.

 

გადამხდელი. იმოქმედებს. საგადასახადო ორგანოებისთვის დადგენილი პროცედურები საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XI თავით. საბაჟო გადასახდელების გადახდაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების მფლობელს და მფლობელს, მათ აგენტებს და გადამზიდველებს.

 

ზედმეტად გადახდილი გადასახადის დაბრუნების/ზედმეტად გადახდილი საბაჟო გადასახადის დაბრუნების სუბანგარიშის დაგროვება

 

საბაჟო გადასახდელების ზედმეტად ანაზღაურების უზრუნველსაყოფად, სუბანგარიშები ჩაირიცხება საბაჟო ორგანოების მიერ შენახული შემოსავლებიდან, რომელიც არ აღემატება საბიუჯეტო შემოსავლების ერთიან ანგარიშზე რეალურად ჩარიცხული თანხის 3%-ს. . ზედმეტად გადახდილი საგადასახადო შემოსავლის დაბრუნება. ხაზინა აგზავნის თანხებს ამ ქვეანგარიშზე ბიუჯეტის შემოსავლების ერთიან ანგარიშზე რეალურად ჩარიცხული თანხის პროპორციულად.

ერთიანი ბიუჯეტის შემოსავლების ანგარიშიდან ზედმეტად გადახდილი საგადასახადო შემოსავლების დასაბრუნებლად სუბანგარიშზე ჩარიცხული თანხის პროცენტი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით. 

 

საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადის გადახდის ხანდაზმულობის გათვალისწინებით, ზედმეტად გადახდილი საბაჟო ღირებულების დაბრუნების ვალდებულება იწყება გადასახადის გადამხდელის მიერ საბაჟო ორგანოში დაბრუნების შესახებ წერილობითი განცხადების წარდგენის დღიდან. საბაჟო გადასახდელების ზედმეტად გადახდა.

 

ზედმეტად გადახდილი საბაჟო გადასახდელების თანხა გადამხდელს უბრუნდება სუბანგარიშიდან მისი ნაშთის ფარგლებში ან კალენდარული წლის განმავლობაში ბიუჯეტის შემოსავლების ერთიან ანგარიშზე ზედმეტად გადახდილი საგადასახადო შემოსავლების დასაბრუნებლად. გადახდები მობილიზებულ ფონდებში, რომლებიც შეიცავს სატარიფო გადახდების ანგარიშის საბიუჯეტო შემოსავლის ერთ ანგარიშს.

ზედმეტად გადახდილი საბაჟო გადასახადი სხვა გადამხდელის საბაჟო ანგარიშზე ვერ ჩაირიცხება (გადარიცხვა).

 

საქართველოს მთავრობა ადგენს საგადასახადო სუბსიდირებული ანგარიშებიდან ზედმეტად გადასახდელების დაბრუნების წესსა და პირობებს.

 

დაგვიკავშირდით

სოც.ქსელები

ტელეფონი

ელფოსტა

მისამართი

11 Tengiz Chantladze St, Tbilisi
Google Review Widget